mgr Jarosław Wroński
Kierownik Referatu
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-37
faks 32 289-07-20
adres e-mail: promocja@radzionkow.pl

mgr Beata Jurczyk
Inspektor
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-56

mgr Agnieszka Hanus
Specjalista
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-45

Agata Motyl
Pomoc administracyjna
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-55


Zakres zadań


Do zadań Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej należy w szczególności:

1) w zakresie promocji miasta:

a) promocja gminy na rynku krajowym i zagranicznym, w tym udostępnianie przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ofert miasta dla inwestorów,

b) reprezentowanie gminy na targach i wystawach,

c) koordynowanie spraw związanych z dysponowaniem symbolami miasta,

d) zbieranie i przetwarzanie informacji dla oficjalnej strony internetowej miasta;

2) w zakresie obsługi prasowej:

a) utrzymywanie regularnych kontaktów z mediami w zakresie działalności samorządu,

b) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,

c) odnotowywanie i archiwizowanie materiałów informacyjnych na temat miasta ukazujących się w środkach masowego przekazu,

d) współudział w tworzeniu programów telewizyjnych i radiowych dotyczących działalności miasta,

e) współdziałanie z mediami w sytuacjach kryzysowych;

3) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) przygotowywanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi,

b) organizowanie spotkań przedstawicieli samorządu miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

c) aktualizowanie „mapy aktywności” znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej,

d) organizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) w zakresie działalności kulturalnej w mieście:

a) współpraca z amatorskim ruchem kulturalnym,

b) organizacja rocznic i świąt państwowych na terenie miasta,

c) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych na terenie miasta,

d) prowadzenie rejestru instytucji kultury;

5) w zakresie sportu i rekreacji:

a) współorganizowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi zajęć sportowych w czasie trwania ferii zimowych i letnich;

b) współorganizowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi amatorskich turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży;

c) organizowanie pracy Rady Sportu;

d) koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem nagród za wysokie wyniki sportowe;

6) w zakresie ochrony zdrowia:

a) opracowywanie programów polityki zdrowotnej oraz ich realizacja,

b) opracowywanie dokumentów strategicznych z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności
Strategii ochrony zdrowia psychicznego dla miasta,

c) koordynacja prac nad opracowaniem rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych
zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,

d) obsługa gminnego Zespołu koordynującego działania i monitorującego realizację  zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki  zaburzeń  psychicznych,

e) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z organizacjami  pozarządowymi  w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu  życia,

f) współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia;

7) inicjowanie spotkań z przedsiębiorcami w ramach Radzionkowskiego Forum Biznesu.