Ireneusz Głogowski
Kierownik Referatu
pokój nr 20, II piętro
tel. 32 388-71-08
faks 32 289-07-20
adres e-mail: administracja@radzionkow.pl

Małgorzata Magiera
Pomoc administracyjna
pokój nr 20, II piętro
tel. 32 388-71-40

Adam Klarenbach
Kierowca
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Marian Klimczok
Portier
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Alfons Tobór
Portier
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Sławomir Szołtysik
Portier - Kierowca
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Wojciech Mann
Portier
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Andrzej Szastok
Portier
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Barbara Laskowska
Sprzątaczka
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Ewa Sobala
Sprzątaczka
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25

Janina Szołtysik
Sprzątaczka
Portiernia (piwnica)
tel. 32 388-71-25


Zakres zadań


Do zadań Referatu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe oraz konserwacja inwentarza biurowego i nadzór nad gospodarką tymi przedmiotami, materiałami i inwentarzem Urzędu;
 2. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obiektach administracyjnych Urzędu;
 3. nadzór nad ochroną gmachu i zabezpieczeniem mienia Urzędu;
 4. zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi i ogólnoużytkowymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z terminowymi badaniami technicznymi wraz z wykonywaniem pomiarów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i odgromowej;
 6. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem w obiektach Urzędu przepisów przeciwpożarowych;
 7. dekorowanie budynków administracyjnych Urzędu z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych;
 8. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
 9. prowadzenie ewidencji zakupionych książek i innych publikacji;
 10. prowadzenie małej poligrafii dla potrzeb Urzędu;
 11. zamawianie tablic urzędowych oraz ich ewidencja;
 12. załatwianie spraw związanych z prenumeratą prasy oraz innych publikacji wydawniczych;
 13. prowadzenie ewidencji oraz gospodarki sprzętem telekomunikacyjnym;
 14. inwentaryzowanie rzeczowych składników majątku, ocena przydatności gospodarczej objętych spisem składników majątkowych;
 15. planowanie, organizowanie i nadzór nad przebiegiem remontów bieżących obiektów Urzędu;
 16. obsługa techniczna konferencji i narad organizowanych w Urzędzie, a także sesji Rady, w tym zapewnienie transmisji obrad sesji, nagrywania tych obrad oraz sporządzania imiennych wykazów głosowań radnych z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych;
 17. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego, kontrola kart drogowych, rozliczenie zużycia paliwa, olejów i części zamiennych;
 18. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem majątku gminy;
 19. prowadzenie spraw obsługi administracyjnej związanej z członkostwem gminy Radzionków w spółdzielniach socjalnych;
 20. współpraca z komórką organizacyjną koordynującą przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta wyborów i referendów;
 21. prowadzenie czynności mających na celu przejęcie spadków zasądzonych na rzecz gminy Radzionków, takich jak: ustalenie czy dana osoba faktycznie nie żyje, sprawdzenie w rejestrze spadkowym, czy jest poświadczenie dziedziczenia przez spadkobierców.