mgr Jolanta Cholewa
Kierownik Referatu
pokój nr 6a, parter
tel. 32 388-71-10
faks 32 289-07-20
adres e-mail: obywatelski@radzionkow.pl
adres e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl

mgr Magdalena Synecka
Specjalista
pokój nr 7, parter
tel. 32 388-71-11

mgr Katarzyna Lubos
Referent
pokój nr 7, parter
tel. 32 388-71-26

mgr Danuta Draus
Specjalista
pokój nr 6, parter
tel. 32 388-71-12


Zakres zadań


Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1)     w zakresie ewidencji ludności:

a)      prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców w systemie teleinformatycznym,

b)     dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego i cudzoziemców,

c)      przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

d)     dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL przy złożeniu wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL,

e)      występowanie o nadanie lub zmianę numeru PESEL z urzędu oraz powiadamianie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL,

f)      wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz akt ewidencji ludności,

g)     prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach meldunkowych,

h)     udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych,

i)       współpraca z Urzędem Statystycznym oraz innymi organami w zakresie przekazywania danych statystycznych,

j)       (skreślony),

k)     (skreślony),

l)       (skreślony),

m)    (skreślony),

n)     (skreślony),

o)     (skreślony),

p)     (skreślony);

2)     w zakresie wydawania dowodów osobistych:

a)     wprowadzanie danych bezpośrednio, w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych,

b)     przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

c)     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego,

d)     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności dowodu osobistego,

e)     wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

f)      wydawanie zaświadczeń na wniosek zainteresowanej osoby, zawierających pełny odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez organ w Rejestrze Dowodów Osobistych,

g)     udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w zakresie posiadanego dostępu,

h)     unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych w ustawie o dowodach osobistych,

i)       gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej, w kopertach dowodowych,

j)       gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie elektronicznej zgrupowanej w systemie teleinformatycznym;

2a) prowadzenie spraw związanych z Rejestrem Danych Kontaktowych;

3)     w zakresie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP:

a)     sporządzanie i prowadzenie rejestru osób, podlegających kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzanie rejestracji tych osób,

b)     uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

c)     prowadzenie spraw/dokumentacji związanych z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP,

d)     opracowywanie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych,

e)     prowadzenie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć do przeprowadzania akcji kurierskiej,

f)      prowadzenie (we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym) spraw z zakresu reklamowania radnych;

4)     w zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

a)     prowadzenie spraw repatriantów (zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin),

b)     udzielanie organizatorom zbiórki ogólnych informacji o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,

c)     korespondencja z placówkami konsularnymi,

d)     współpraca z Urzędem Statystycznym w organizacji powszechnych spisów ludności,

e)     prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i imprez masowych,

f)      koordynacja spraw związanych z wyborem ławników;

5)     w zakresie działalności gospodarczej:

a)     przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia,

c)     przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,

d)     prowadzenie spraw o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zmianę licencji, wygaśnięcie, cofnięcie i zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką,

e)     prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;

6)     w zakresie spraw wynikających z Kodeksu wyborczego:

a)     prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie rejestru wyborców,

b)     wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców,

c)     sporządzanie, aktualizowanie i udostępnianie spisu wyborców,

d)     dopisywanie wyborców do spisu wyborców na ich wniosek,

e)     prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach prowadzenia rejestru wyborców i sporządzenia spisu wyborców,

f)      wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

g)     sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.