mgr inż. Eugeniusz Gałęziok
Kierownik Referatu
pokój nr 13, II piętro
tel. 32 388-71-32
faks 32 289-07-20
adres e-mail: informatyk@radzionkow.pl

mgr inż. Jerzy Zadworny
Inspektor
pokój nr 13, II piętro
tel. 32 388-71-38


 Zakres zadań


Do zadań Referatu ds. Informatyki należy w szczególności:

 1. przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i nadzór merytoryczny nad ich wdrażaniem;
 2. nadzór merytoryczny nad instalacjami systemów komputerowych i ich modernizacją;
 3. bieżący nadzór techniczny nad instalacjami komputerowymi;
 4. opracowywanie i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych;
 5. organizacja szkoleń, kursów i instruktażu pracowników Urzędu związanych z obsługą sprzętu komputerowego;
 6. administrowanie siecią komputerową na terenie Urzędu;
 7. obsługa stron internetowych Urzędu w zakresie oprogramowania;
 8. modernizacja sprzętu, wyposażenia i oprogramowania;
 9. współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie archiwizacji danych;
 10. współpraca z placówkami naukowymi, administracji i autorami oprogramowania w zakresie programów wdrażanych w Urzędzie;
 11. nadzór techniczny i konserwacja monitoringu miejskiego;
 12. prowadzenie projektów informatycznych urzędu wykorzystujących środki unijne;
 13. obsługa informatyczna konferencji i narad organizowanych w Urzędzie, a także sesji Rady w tym zapewnienie transmisji obrad sesji, nagrywania tych obrad oraz sporządzania imiennych wykazów głosowań radnych z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych;
 14. współpraca z komórką organizacyjną koordynującą przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta wyborów i referendów.