mgr Gabriela Grzyb
Kierownik Referatu
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-33
faks 32 289-07-20
adres e-mail: ksiegowosc@radzionkow.pl

mgr Joanna Lipińska
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-34

Katarzyna Dolibóg
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel.  32 388-71-18

mgr Aleksandra Purgoł
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-18

Anna Spryś
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-36

Halina Wrodarczyk
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-34

Aleksandra Anczok
Specjalista
pokój nr 1, parter
tel. 32 388-71-15


Zakres zadań


Do zadań Referatu Księgowości i Budżetu Miasta należy, w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej organu gminy z wyodrębnieniem ewidencji księgowej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 2. opracowanie założeń do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok budżetowy oraz lata przyszłe;
 3. weryfikowanie składanych przez jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu propozycji do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 4. opracowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;
 5. opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Radzionków;
 6. opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu miasta Radzionków;
 7. opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Radzionków;
 8. opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
 9. opracowywanie analiz zdolności kredytowych i innych analiz finansowych;
 10. przekazywanie dochodów z zakresu administracji rządowej do Wojewody Śląskiego;
 11. przekazywanie w ciągu roku środków dla jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy w zakresie zadań własnych, zleconych i innych;
 12. dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań finansowych z gminnych jednostek organizacyjnych;
 13. sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 14. sporządzanie rocznego bilansu z Urzędu Miasta;
 15. sporządzanie skonsolidowanego bilansu gminy;
 16. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
 17. prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych (lokaty terminowe);
 18. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Miasta z wyodrębnieniem ewidencji księgowej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 19. dokonywanie płatności przelewowych za zobowiązania Urzędu Miasta;
 20. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 21. prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu;
 22. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
 23. prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług;
 24. prowadzenie spraw związanych z bankową obsługą gminy;
 25. rozliczanie wyników spisów z natury oraz ujmowanie w księgach różnic inwentarzowych;
 26. przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych z zakresu rachunkowości Urzędu;
 27. prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów;
 28. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej.