Teksty Uchwał podjętych przez Radę Miasta Radzionków w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków oraz przystąpienia do jego aktualizacji.

Załączniki graficzne do Uchwał znajdują się do wglądu w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, II piętro, pokój nr 14