mgr Justyna Korbela
Kierownik Referatu
pokój nr 17, II piętro
tel. 32 388-71-06
faks 32 289-07-20
adres e-mail: zamowienia@radzionkow.pl

Magdalena Tomczyk
Podinspektor
pokój nr 17, II piętro
tel. 32 388 -71-06
faks 32 289-07-20


Zakres zadań


Do zadań Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) w zakresie udzielania zamówień publicznych kompleksowa obsługa komórek organizacyjnych Urzędu, dotycząca realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych, a w szczególności:

a) przygotowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie formalno–proceduralnym,

b) prowadzenie spraw odwołań z zakresu zamówień publicznych,

c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

d) przygotowywanie i opiniowanie umów oraz aneksów pod kątem ustawy,

e) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,

f) doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji zamówień publicznych;

2) w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych:

a) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji zadań wykonywanych przez gminę jak i przez miejskie jednostki organizacyjne,

b) nadzór oraz przygotowywanie wniosków w celu pozyskania funduszy zewnętrznych, wraz z niezbędną dokumentacją – współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

c) koordynowanie procesu wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie oraz ich późniejsze rozliczanie,

d) współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów,

e) bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

3) w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych:

a) informowanie o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem środków UE,

b) ocena możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na projekty i zgłaszane działania,

c) wspólne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o środki pozabudżetowe.