Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek
Urząd Miasta Radzionków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Radzionków.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają napisów dla osób niesłyszacych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eugeniusz Gałęziok, informatyk@radzionkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 388-71-32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Komórki organizacyjne Urzędu  Miasta Radzionków mieszczą się w czterech lokalizacjach: budynek główny  Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42,  budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43,  budynki przy ul. Kużaja 17  i ul. Kużaja 19.

Budynek  główny Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W budynku tym znajdują się następujące Wydziały oraz Referaty Urzędu Miasta Radzionków:

Parter

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych, w tym kasa,
 • Referat Księgowości i Budżetu Miasta,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referat Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Organizacyjny, w tym  Biuro Obsługi Klienta.

I piętro

 • Sekretarz Miasta,
 • Skarbnik Miasta,
 • Sala sesyjna, w której  odbywają się obrady Rady Miasta Radzionków,
 • Wydział Organizacyjny, w tym Sekretariat Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Biuro Rady Miasta.

II piętro

 • Wydział Organizacyjny,
 • Referat ds. Informatyki,
 • Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji,
 • Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
 • Referat Kadr i Płac,
 • Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej/Pełnomocnik ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi,
 • Referat Administracyjny,
 • Radca Prawny.

Na tyłach budynku znajdują się pomieszczenia Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Przed wejściem  do budynku od strony ul. Męczenników Oświęcimia znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Miasta Radzionków – Biura Obsługi Klienta, który będzie asystował osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy urzędowej.

Zapewniony jest również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej miejsca parkingowego znajdującego się przed Urzędem Miasta Radzionków od ul. Męczenników Oświęcimia.

W budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 mieści się Komenda Straży Miejskiej.

Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W budynku przy ul. Kużaja 19, który należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, znajdują się:

 • Samodzielne stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Budynek przy ul. Kużaja 19 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W budynku przy ul. Kużaja 17, który należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie Sp. z o.o.,  na parterze znajdują się:

 • część Wydziału  Ekologii to jest  Referat Gospodarowania Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych,
 • Referat ds. Gospodarki Lokalowej.

Jest to obiekt umożliwiający bezproblemowy wjazd wózkiem inwalidzkim, na poziomie parteru.  Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Hol oraz korytarze są przestronne i pozwalają na swobodne przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.  Na parterze tego budynku znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej  miejsca parkingowego.

Zapewniony jest również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

 1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;

Prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 1. kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
 1. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo - migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W Urzędzie Miasta Radzionków są zatrudnione dwie osoby przeszkolone w zakresie SJM (kurs elementarny):

 • Joanna Dejas - pracownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 388-71-54.
 • Zuzanna Będkowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego tel. 32 388-71-35.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja dla osób niedowidzących

Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu). Istnieje możliwość odsłuchania zamieszczonych informacji na stronie  korzystając z przeglądarki Microsoft Edge lub czytników ekranowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Aplikacje mobilne

Brak

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij