Wykaz ewidencji dostępnych w Urzędzie Miasta Radzionków:

EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Podstawa prawna: art. 38 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 6, parter
tel. (32) 388-71-10
faks (32) 289-07-20
adres e-mail:j.cholewa@radzionkow.pl

Dostępność:  wykaz obiektów dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pobierz

WYKAZ DANYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podstawa prawna: art.22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Wydział Ekologii
ul. Kużaja 17 (budynek PGK)
tel. (32) 388-71-62
tel. (32) 388-71-60
tel. (32) 388-71-59
tel. (32) 388-71-58
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: eko@radzionkow.pl
adres strony: www.radzionkow.pl/ekologia

Dostępność: Wykaz udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w górnej zakładce "Ochrona Środowiska".

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Wydział Ekologii
ul. Kużaja 17 (budynek PGK)
tel. (32) 388-87-77
tel. (32) 388-87-78
tel. (32) 388-87-76
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: eko@radzionkow.pl
adres strony: www.radzionkow.pl/ekologia

Dostępność: Ewidencja wewnętrzna

EWIDENCJA PIECZĘCI URZĘDOWYCH, INNYCH PIECZĘCI I STEMPLI 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. (32) 388-71-01
tel. (32) 388-71-20
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres strony: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Ewidencja jawna, do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta wymienionej wyżej

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, parter
tel. (32) 388-71-26
tel. (32) 388-71-11
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: k.lubos@radzionkow.pl
adres e-mail: m.synecka@radzionkow.pl

Dostępność: Dane udostępniane na pisemny wniosek.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzona była przez Burmistrza Miasta  do 31.12.2011r. Z dniem przeniesienia (01.01.2012r.) wszystkich wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki Burmistrz przestaje być organem ewidencyjnym, zgodnie z art. 66 ust.2a ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Podstawa prawna: art.7a Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej, art. 14 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 6, parter
tel. (32) 388-71-12
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: d.draus@radzionkow.pl

Dostępność: Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.
Dane i informacje udostępnione przez CEIDG są jawne - każdy ma prawo dostępu do danych informacji udostępnionych przez CEIDG (art. 38 ustawy).

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 6, parter
tel. (32) 388-71-10
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl

Dostępność: Ewidencja wewnętrzna

EWIDENCJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI  

Podstawa prawna: art. 47a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro
tel. (32) 388-71-23
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

Dostępność: Ewidencja jawna, do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta wymienionej wyżej

EWIDENCJA UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MIASTA I MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH USTALEŃ W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/411/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 25.04.2018r., poz. 2794).

Zarządzenie Nr 836/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 czerwca 2018r. w sprawie prowadzenia Ewidencji udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych ustaleń w przedmiotowym zakresie.

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
pokój nr 2a, parter
tel. (32) 388-71-04
faks (32) 289-07-20
adres e-mail: podatki@radzionkow.pl

Dostępność: Ewidencja wewnętrzna

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

Podstawa prawna: art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca ewidencję

Zakład Placówek Oświatowych
ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków
tel. (32) 289 36 91
faks (32) 289 36 91 wew. 21;
adres e-mail: oswiata@zpo.radzionkow.pl

Dostępność: Ewidencja jawna, do wglądu w ZPO w Radzionkowie