ul. Gajdasa 1
41-922 Radzionków
tel. 32 286-62-20
tel. 32 286-62-86
tel. 32 428-46-80
faks 32 286-62-20 wew. 3
adres e-mail: biuro@rad-med.radzionkow.pl
strona BIP: www.bip.radmed-radzionkow.pl/
strona internetowa: www.rad-med.radzionkow.pl

Spółka zarejestrowana pod nr 0000444477 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Kapitał zakładowy: 2.316.249,00 zł
100 % udział Gminy
NIP: 645-22-04-201
REGON: 276701869

Władze spółki

Zenon Przywara
Prezes

Renata Dec
Członek Zarządu

Rudolf Sobczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Klarenbach
Członek Rady Nadzorczej

Marek Magdoń
Członek Rady Nadzorczej

Przedmiot działalności

 1. Działalność szpitali (PKD 86, 10, Z),
 2. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86, 21, Z),
 3. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86, 22, Z),
 4. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86, 23, Z),
 5. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86, 90, A),
 6. Działalność pogotowia ratunkowego ( PKD 86, 90, B),
 7. Praktyka pielęgniarek i położonych (PKD 86, 90, C),
 8. Działalność paramedyczna (PKD 86, 90, D),
 9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86, 90, E),
 10. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87, 10, Z),
 11. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87, 30, Z),
 12. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87, 90, Z),
 13. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88, 10, Z),
 14. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88, 91, Z),
 15. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88, 99, Z),
 16. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93, 13, Z),
 17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 77, 39, Z),
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68, 20, Z),
 19. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49, 39,Z),
 20. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56,21,Z),
 21. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56,29, Z),
 22. Przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56, 30 Z),
 23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47, 73, Z),
 24. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47, 74, Z),
 25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47, 75, Z),
 26. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52, 21, Z),
 27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52, 10, B),
 28. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01, Z),
 29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62, 09,Z),
 30. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność (PKD 63, 11, Z),
 31. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrzne do układów klimatyzacyjnych (PKD 35, 30, Z),
 32. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38, 11, Z),
 33. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38, 12, Z),
 34. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38, 21, Z),
 35. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38, 22, Z),
 36. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55, 90, Z),
 37. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82, 19, Z).