ul. Kużaja 17
41-922 Radzionków
tel. 32  388-87-50
faks 32 289-42-76
adres e-mail: sekretariat@pgk.radzionkow.pl
strona internetowa: http://www.pgk.radzionkow.pl/
strona BIP: http://bip.pgk.radzionkow.pl/

Spółka  zarejestrowana pod nr 0000594969 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Kapitał zakładowy: 19 950 000,00 zł.
100% udział Gminy
NIP: 645-254-49-77
REGON: 363078245


Władze spółki


Marcin Szczygieł
Prezes zarządu

Ewa Klarenbach
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Włodarczyk
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Płaczek
Członek Rady Nadzorczej


Przedmiot działalności


1. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD-41.00.B);
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD-37.00.Z);
3. Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z);
4. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD-42-91.Z);
5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-42-99.Z);
6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD.38.11.Z);
7. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD-38.12.Z);
8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD-38.32.Z);
9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD-39.00.Z);
10. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD.42.11.Z);
11. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD-81.30.Z);
12. Pozostałe sprzątanie (PKD-81.29.Z);
13. Działalność w zakresie architektury (PKD-71.11.Z);
14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD-71.12.Z);
15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10.Z);
16. Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD-41.20.Z);
17. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD-43.11.Z);
18. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD-43.12.Z);
19. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD-43.13.Z);
20. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD-43.21.Z);
21. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD-43.22.Z);
22. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD-43.29.Z);
23. Tynkowanie (PKD-43.31.Z);
24. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD-43.32.Z);
25. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD-43.33.Z);
26. Malowanie i szklenie (PKD-43.34.Z);
27. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych (PKD-43.91.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD-43.91.Z);
29. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-43.99.Z);
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD-68.32.Z);
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD-77.32.Z);
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z);
33. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD-81.10.Z);
34. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD-84.11.Z);
35. Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z);
36. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23.Z);
37. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10.Z);
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z);
39. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD-68.31.Z).