1.  Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2.  Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miasta;

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem komunalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.  W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Ponadto burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Jest kierownikiem urzędu, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania.