Weź ślub cywilny

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny - udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Poniżej znajdziecie jedynie ogólne informacje - o szczegóły zapytajcie pracowników USC.

Kto może wziąć ślub cywilny

Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat - może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone - mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym - może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Wizyta w USC

Jeśli chcecie wziąć ślub:

 • w urzędzie - udajcie się do USC, w którym chcecie się pobrać,
 • poza urzędem - udajcie się do USC właściwego dla miejsca, które wybraliście na miejsce ślubu.

Przed wizytą w USC przygotujcie:

 • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) - do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu,
 • jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 
 • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,
 • jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj:
  - zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  - a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu - wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • odpis aktu urodzenia, 
 • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
  - odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub
  - odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • jeśli chociaż jedno z was nie portafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku - musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

W czasie wizyty w USC:

 • ustalcie termin ślubu,
 • złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da wam do podpisu,
 • jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC - złóżcie wniosek o ślub poza urzędem.

Ślub

W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udzieli wam ślubu.

Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),
 • dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku - musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Po ślubie

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Gdzie możecie wziąć ślub cywilny

 • w dowolnym USC,
 • poza urzędem, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

Wybór nazwiska

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.

Po ślubie możecie:

 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
 • zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku - zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci - będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Ile zapłacicie

 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,

W Radzionkowie opłatę skarbową możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa".

 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1000 zł,

W Radzionkowie opłatę skarbową możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za ślub poza lokalem".

 • jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) - nie jest pobierana opłata dodatkowa. 

Ile będziecie czekać

 • małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zapewnienie jest ważne 6 miesięcy - jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu - musicie ponownie złożyć zapewnienie,
 • w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony. Dowiedz się, w jakich sytuacjach można skrócić okres oczekiwania na ślub.

Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie (w Radzionkowie sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach), czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu - nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie złożyć - zapytajcie o to pracowników USC. Ocenią waszą sytuację i powiedzą, co macie zrobić.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Gabriela Mol (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) oraz p. Joanna Dejas (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w pokoju nr 5 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Gabriela Mol 32 3887109, p. Joanna Dejas 32 3887154.