mgr inż. Klaudia Romańczyk
Kierownik Referatu
pomieszczenia znajdujące się w podwórzu
tel. 32 388-71-41
faks 32 289-07-20
adres e-mail: gospodarka@radzionkow.pl  
adres e-mail: inwestycje@radzionkow.pl  

mgr Adam Gola
Starszy Specjalista
pomieszczenia znajdujące się w podwórzu
tel. 32 388-71-31

inż. Jan Kremiec
Inspektor
pomieszczenia znajdujące się w podwórzu
tel. 32 388-71-31

Mariusz Radziej
Specjalista
pomieszczenia znajdujące się w podwórzu
tel. 32 388-71-47

Janusz Błaszczyk
Robotnik gospodarczy


Zakres zadań


Do zadań Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, remontów oraz zarządzania drogami, w tym:

1) koordynacja i nadzór nad opracowywaniem w fazie przedprojektowej następujących dokumentów: planów rozwoju lokalnego, programów lub planów rewitalizacji, wstępnych studiów wykonalności, założeń i koncepcji przyszłych inwestycji, innych dokumentów i opracowań przewidzianych prawem;

2) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych gminy w zakresie wynikającym z aktualnego budżetu gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii rozwoju gminy, planów rozwoju lokalnego itp.;

3) przygotowanie i nadzorowanie inwestycji i remontów w zakresie: budynków, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, sieci wodociągowej, dróg, chodników i placów, terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych, oświetlenia ulic i placów wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej;

4) rozliczanie pod względem finansowym prowadzonych inwestycji i remontów;

5) przygotowywanie dokumentacji końcowej i oddawanie zakończonych inwestycji do zarządzania właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu;

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie sporządzania planów remontów i inwestycji;

7) prowadzenie spraw w zakresie programów rewitalizacji;

8) prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym;

9) prowadzenie spraw związanych z drogami, w tym:

a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

c) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

d) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,

e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i zjazdy z dróg gminnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

f) prowadzenie (we współpracy z Referatem Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego) ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

g) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

h) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

i) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

j) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

k) prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg,

l) planowanie, finansowanie bieżącego utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego;

10) prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem miasta;

11) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletu publicznego;

12) prowadzenie spraw z zakresu obowiązkowej deratyzacji;

13) prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa wojennego;

14) zlecenie flagowania z okazji świąt państwowych;

15) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania zieleni miejskiej w zakresie:

a) pielęgnacji niskiej zieleni miejskiej takiej jak trawniki, kwietniki, zakrzewienia,

b) zakładanie i urządzanie zieleńców;

16) nadawanie nazw ulicom i placom miejskim.