mgr Gabriela Mol
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, parter
tel. 32 388-71-09
faks 32 289-07-20
adres e-mail: usc@radzionkow.pl

mgr Joanna Dejas
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, parter
tel. 32 388-71-54


Zakres zadań


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) rejestracja  urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

2) przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,

c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

d) uznaniu ojcostwa dziecka,

e) zmianie imienia (imion) dziecka, wpisanego do aktu w chwili jego urodzenia,

f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony męża,

g) ostatniej woli spadkodawcy;

3) przyjmowaniu zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;

4) wydawanie zezwoleń dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;

5) wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;

6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

7) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

8) prowadzenie postępowań w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych;

9) wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego;

10) wpisywania do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;

11) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego:

a) sprostowania błędów  w aktach stanu cywilnego,

b) uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego;

12) rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:

a) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,

b) separacji małżeństwa,

c) unieważnienia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego;

13) rejestrowanie w systemie PESEL zmiany danych związanych z prowadzoną rejestracją stanu cywilnego, usuwanie niezgodności;

14) unieważnienia dowodów osobistych w związku z rejestracją zgonu oraz wymeldowanie osoby zmarłej;

15) przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;

16) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego;

17) rejestracja decyzji innych organów administracyjnych i prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego;

18) korespondencja z placówkami konsularnymi;

19) dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego.