W jaki sposób można uzyskać informacje, które nie zostały udostępnione w BIP?


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych, o których mowa poniżej).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informatyczny.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, ksero dokumentacji, przeniesienie danych nośnik informatyczny) lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej.


Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony?


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).


W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku  konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków - Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. (32) 388-71-30; (32) 388-71-52. Wnioski można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu, poczty, poczty elektronicznej na adres um@radzionkow.pl,  platofrmy ePUAP2 (Pismo ogólne do urzędu) lub wniosku online na platformie obywatel.gov.pl . Uwaga! Przesłanie wniosku za pomocą ESP powoduje automatyczne generowanie danych osobowych wnioskodawcy.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków  ul. Męczenników Oświęcimia 42.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Radzionków można się skontaktować pod adresem, Urząd Miasta Radzionków 41-922 Radzionków  ul. Męczenników Oświęcimia 42 lub adresem e-mail: iod@radzionkow.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Dokumentacja sprawy stanowi dokumentację niearchiwalną podlegającą ekspertyzie archiwum państwowego, w wyniku której ustalany jest sposób postępowania. Jeżeli w wyniku ekspertyzy dokumentacja sprawy zostanie zakwalifikowana do dokumentacji niearchiwalnej minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
  6. Składajacy wniosek posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Dane osobowe wymagane są w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.